1. Upowszechnianie postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych wśród dzieci.
2. Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród uczniów.
3. Wyrównywanie szans dostępu do usystematyzowanej aktywności fizycznej dzieci z obszarów zaniedbanych bez względu na posiadane predyspozycje fizyczne.
4. Rozbudzanie zainteresowań aktywnością ruchową, motywowanie do aktywności ruchowej w wybranej (ulubionej) dziedzinie.
5. Wyposażenie uczniów w elementarną wiedzę dotyczącą rozwoju fizycznego, motorycznego, kształtowanie prawidłowej postawy ciała, zasad higienicznego trybu życia,
6. Umożliwienie dzieciom udziału w atrakcyjnych formach aktywności sportowej bez presji na wynik.
7. Zwiększenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa spędzania czasu wolnego nad wodą.
8. Kształtowanie nawyku uczestnictwa w dowolnie wybranych formach rekreacyjnych.
9. Zachęcanie dzieci i młodzieży do przestrzegania zasad higieny i prowadzenia zdrowego stylu życia.