POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Uczestnikami programu mogą być dzieci ze szkół podstawowych z klas III- VIII.
2. Warunkiem uczestnictwa w programie jest posiadanie aktualnej legitymacji szkolnej oraz pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów.
3. Organizatorzy programu zobowiązani są do ubezpieczenia uczestników grupowym ubezpieczeniem sportowym.
4. Organizatorzy programu zobowiązani są do zapewnienia uczestnikom programu dostępu do obiektów sportowych i sprzętu, opieki trenerskiej/ instruktorskiej oraz bezpiecznych warunków do przeprowadzenia zajęć wynikających z programu.
5. Każda grupa będzie objęta opieką instruktora lub trenera.
6. Dokumentacja zajęć prowadzona będzie w formie dziennika. Dziennik zajęć uwzględni między innymi:
-listę uczestników zajęć (imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, szkoła)
-frekwencję na zajęciach
-tematykę i datę zajęć
7. Przystąpienie do zajęć obliguje uczestników do zapoznania się i przestrzegania regulaminów obiektów na którym będą odbywały się zajęcia.
8. Udział w programie jest bezpłatny.

OBOWIĄZKI TRENERA / INSTRUKTORA

– Prowadzenie dziennika zajęć dla każdej grupy oddzielnie.
– Znajomość i sumienne przestrzeganie zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
– Kontrola miejsc zajęć uczestników. W szczególności sprawdzanie czy aktualny stan odpowiada wymogom i przepisom z zakresu bezpieczeństwa i higieny.
– Kontrola wyposażenia miejsca zajęć.
– Kontrola zaopatrzenia uczestników w odpowiednią odzież i sprzęt zapewniający bezpieczeństwo w czasie zajęć.
– Niezwłoczne zgłoszenie właściwym jednostkom wszelkich dostrzeżonych braków i błędów zagrażających zdrowiu i życiu uczestników zajęć.
– Natychmiastowe przerwanie zajęć, gdy stan terenu, budynku, pomieszczenia, sprzętu, instalacji, materiałów itp. zagraża uczestnikom, pracownikom lub innym osobom.
– Planowe i okolicznościowe, teoretyczne i praktyczne zapoznawanie uczestników z warunkami i wymogami bezpieczeństwa i higieny. Poczucie o istniejących i mogących zaistnieć niebezpieczeństwach.
– Włączenie uczestników zajęć do działalności na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny.
– Kontrola przestrzegania przez uczestników obowiązujących regulaminów zajęć oraz nadzór i czujność podczas podróży, zajęć, ćwiczeń w celu wyeliminowania w porę przejawów działania nieostrożnego i niezgodnego z wymogami bezpieczeństwa i higieny.
– Natychmiastowe udzielenie lub zapewnienie uczestnikom pierwszej pomocy i dalszej opieki w razie nieszczęśliwego wypadku.
– Powiadomienie o wypadku prawnego opiekuna, Dyrektora Klubu lub osoby zastępującej Dyrektora. Przeciwdziałanie ujemnym skutkom wypadku i podjęcie innych niezbędnych środków zapobiegawczych.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZAJĘĆ
Uczestnik zajęć ma prawo:
Korzystać z obiektu sportowego.
Uczestniczyć bezpłatnie w zajęciach sportowych.
Brać czynny udział we wszystkich i zajęciach sportowych.
Uczestnik zajęć ma obowiązek:
Dbać o stałe podnoszenie swojego poziomu sportowego, kulturalnego i etycznego.
Respektować polecenia prowadzącego zajęcia i opiekunów.
Słuchać poleceń opiekuna grupy oraz punktualnego stawiania się w miejscu zbiórki.